e-FATURA İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR
 
 
Soru 1) e-Fatura Uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler kimlerdir?
421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.
Yapılan düzenlemeye göre;
a)      4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar ile, (58 Nolu VUK Sirküleri ekinde yer alan listede kayıtlı mükellefler )
b)       6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar, (58 Nolu VUK Sirküleri ekinde yer alan listede kayıtlı mükellefler )
e-fatura Uygulamasına dahil olmak zorundadırlar.
Yukarıda a ve b bentlerinde yazılı mükelleflerin her ikisinden birden mal alınması halinde 10 Milyon TL brüt satış hasılatı dikkate alınır. Yukarıda anılan mükellef gruplarından alınan malların cinsi miktarı ve tutarı önem arz etmemektedir. ÖKC Fişi ile yapılan alımlarda bu kapsamda değerlendirilir. Bu firmalardan alım yapılmamışsa gayri safi hasılat tutarı ne olursa olsun e-fatura için başvuru yapmak zorunda değildir. Bu mükelleflerden 1Kg. domates veya kağıt peçete ve bunun gibi herhangi bir mal alınması halinde e-fatura zorunluluğu başlayacaktır.
 Yukarıda b bendinde kayıtlı mükelleflerden doğrudan yapılan mal alışları dikkate alınacaktır. Örneğin “Anadolu Alkollü Ve Alkolsüz İç. İt.İhr.San. ve Tic. Ltd. Şti.  (coca-cola)” den kola yada başka bir mal alınması halinde 10 Milyonluk had gözetilecek bu rakamın aşılması halinde e- faturaya başvurulması gerekecektir. Ancak Coca- Cola baş bayiinden ya da diğer bayilerinden mal alınması halinde bu alış e-fatura ile ilişkilendirilmeyecektir.
Soru 2) Yukarıda belirtilen hadlerin hesaplanmasına hizmet alımları da dahil midir?
 
Madeni yağ lisansına sahip olan ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden sadece mal alışları bulunan mükellefler elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır. Hizmet alımları kapsam dahilinde değildir.
 
Soru 3) Yukarıda ki hadlerin hesaplanmasına gelir tablomda yer alan “diğer olağan dışı gelir ve karları” da dahil edilmelimidir?
 
421 Sıra No.lu Genel Tebliğ’de 31.12.2011’deki hadlerin hesaplanmasına gelir tablosunda yer alan sadece brüt satış hasılatlarının dikkatine alınacağı belirtilmiş olup, gelir tablosunda yer alan diğer gelir kalemleri bu hesaplamaya dahil edilmeyecektir.
 
 
Soru 4) Özel hesap dönemine sahip mükelleflerde söz konusu hadlerin hesaplanmasında hangi tarih esas alınacaktır?
 
Özel hesap dönemine sahip mükellefler brüt satış hâsılatlarının hesaplanmasında 2011 takvim yılında sona eren hesap dönemi brüt satış hasılatını dikkate alacaklardır.
 
Soru 5) İnşaat işi ile uğraşan firmalarda yılsonunda 350 No.lu hesapta görülen hak ediş bedelleri hadlerin hesaplanmasında dikkate alınacak mı?
 
Tebliğe göre sadece gelir tablosundaki brüt satış hasılatları dikkate alınacağından bu hesapta yer alan tutarlar hesaplama sırasında dikkate alınmamaktadır.
 
Soru 6) Şahıs işletmeleri de e-faturaya başvurmak zorunda mıdır?
 
421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine göre gerçek kişi mükelleflerin yukarıda belirtilen limitleri aşmaları ve listelerde yazılı mükelleflerden mal almaları halinde e-fatura için başvurmak zorundadır.
 
Soru 7) Gelir vergisi mükellefi gerçek kişiler e-faturaya nasıl başvuracaktır?
 
e-Fatura Uygulamasına başvuracak gerçek kişilerin aşağıdaki belgeleri hazırlayıp Başkanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
. Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan “e-Fatura Uygulama Başvuru Formu ve Taahhütnamesi”,
 
. Uygulama mali mühür ile kullanılmak isteniyorsa mükellef tarafından imzalanmış, “ Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi”,
 
. Uygulama nitelikli elektronik sertifika ile kullanılmak isteniyorsa mükellefin nitelikli elektronik sertifikaya sahip oluğunu ifade eden yazılı beyanı,
 
. Başvuru formuna imza atan kişinin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.
 
Başvuru esnasında gelir idaresi yukarıda belirtilen belgelerde yer alan bilgilerin bir kısmına ulaşabildiği için bu belgelerdeki bilgiler anında teyit edilir. Bu nedenle  bazı belgelerin tekrar ibrazına gerek yoktur. Ancak daha önce e imza alınmış olmalıdır. e imza yoksa önce bu başvuru yapılmalıdır.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından    (http://www.tk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/elektronik_imza/eshs.php)    elektronik sertifikanızı alabilirsiniz.
Soru 8) Tüzel kişi mükellefler (Şirketler) e-faturaya e-fatura’ya nasıl başvuracaktır?
e-Fatura Uygulamasına başvuracak tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri hazırlayıp Başkanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
. Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış, www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan “e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi”,
. Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış, www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan “ Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi”,
. Şirket kuruluşu sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmış ise Ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi)
. Başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.
Başvuru esnasında gelir idaresi yukarıda belirtilen belgelerde yer alan bilgilere ulaşabildiği için bu belgelerdeki bilgiler anında teyit edilir. Bu nedenle belgelerin tekrar ibrazına gerek yoktur. Ancak daha önce e imza alınmış olmalıdır.
Soru 9) e-Fatura Portalını kullanmak için yıllık veya aylık bir ücret ödemek gerekiyor mu?
e-Fatura Portalını kullanan mükelleflerin aylık ve yıllık herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Ancak e-Fatura’nın mali mühür ile mühürlenmesi zorunluluğundan dolayı mali mühür sertifikası temini gerekmektedir.
Soru 10) Zorunluluk kapsamında bir mükellef olmamakla birlikte sadece e-fatura almak için sisteme kayıt olmam mümkün mü?
e-Fatura uygulamasına geçmesi zorunlu olan firmalar 421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Bu firmaların kendi aralarındaki faturalaşmalarının e-fatura şeklinde olması zorunludur. Bunun dışında isteyen firmalar ihtiyari olarak e-fatura uygulamasını kullanabilirler. Ancak e-fatura uygulamasını kullanabilmek için gönderici ve alıcı, her ikisinin de birden sisteme kayıtlı olma zorunlulukları olduğu için, taraflar kendi aralarında hem fatura gönderirken hem de alırken e-fatura almak zorundadırlar. Dolayısıyla ihtiyari olarak e-fatura sistemine kaydolan bir firmanın bu sistemden sadece e-fatura almak için yararlanması mümkün değildir.
Soru 11) e-Fatura düzenleyeceğim bir firmanın bir firmanın, tam o anda sistemine kayıtlı bir kullanıcı olup olmadığını nasıl öğrenilir?
Bu konuda www.efatura.gov.tr adresinde kayıtlı kullanıcılar listesi sürekli olarak yayımlanmaktadır. Söz konusu listenin belirli periyotlarla ( bu konuda yapılan güncellemeler bu adresten takip edilebilir) tarafınızca kontrol edilerek fatura düzenleyeceğiniz mükelleflerin sisteme kayıtlı olup olmadıklarını takip etmeniz gerekmektedir.
Soru 12) e- Fatura düzenleme ve gönderme işlemleri nasıl gerçekleştirilir?
Mali mühür sertifikanızı/e-imzanızı edindikten sonra e-fatura gönderme ve alma işlemlerinizi e-Fatura Portalı aracılığıyla veya entegre ettiğiniz bilgi işlem sisteminiz üzerinden yapabilirsiniz. Mali mühür sertifikanızı aktive ettikten sonra ayrıca herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmaksızın e-Fatura Portalını kullanmanız mümkündür.
 
Soru 13) İşletmem aynı anda hem kağıt hem e-fatura düzenleyebilir mi?
e-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin kendi aralarındaki faturalaşma süreçlerinin elektronik olması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle sisteme dahil olan mükelleflerin kendi aralarında kağıt fatura düzenlemeleri mümkün değildir. Ancak e-fatura sistemine dahil olan bir mükellefin, fatura düzenleyeceği mükellef e-fatura sistemine kayıtlı bir mükellef değilse, bu mükellefe düzenlenecek fatura mecburen kağıt olmak zorundadır.
Örneğin (A) Ltd.Şti.; e-Fatura sistemine dahil (B) Ltd.Şti.ne ve e-Fatura sistemine dahil olmayan (C) Ltd.Şti.ne fatura düzenlerken sisteme dahil olan (B)’ye e-Fatura, sisteme dahil olmayan (C)’ye kağıt ortamında fatura düzenleyecektir.  
Soru 14) e-Fatura uygulamasında kayıtlı olmayan birisine e-fatura düzenlenebilir mi?
e-Fatura, sadece e-fatura bünyesinde tanımlı olan kullanıcılar adına düzenlenmelidir. Bu nedenle sisteme kayıtlı olmayan bir mükellef adına e-fatura düzenlenmesi mümkün değildir.
Soru 15) e-Fatura mali mühür veya e-imza ile mi gönderilmek zorunda?
e-Fatura mali mühür veya e-imza ile mühürlenmelidir. Üzerinde mali mühür/ e-imza bulunmayan herhangi bir belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-fatura olarak kabul edilmez.
Soru 16) Müşterilere talepleri olmadan e-fatura gönderilmesi mümkün mü?
421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen düzenlemelere göre e-fatura sistemine kayıtlı kullanıcılara (müşterilerinize) sadece e-fatura gönderebilirsiniz. Dolayısıyla müşterileriniz sisteme kayıtlı bir kullanıcıysa ona kağıt fatura düzenlemeniz mümkün değildir.
Soru 17) Türkiye’de yerleşik şirketler, ithalat ve ihracat işlemlerinde e-fatura ile işlem yapabilirler mi?
e-Fatura Uygulaması, sistemde tanımlanmış olan mükellefler arasındaki faturalaşmaya imkan tanımakta olup, yurtdışındaki bir alıcının uygulama üzerinden tanımlanması mümkün olmadığından ihracat faturalarının mevcut sistem üzerinde düzenlenmesi şu an için mümkün değildir. Aynı durum ithalatta da geçerlidir.
Soru 18) e-Fatura düzenlendikten sonra, müşterilerinin istemesi halinde tekrar yazdırılabilir mi, yeniden çıktı alınabilir mi?
397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca gönderilen ve alınan e-faturalar sadece elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Gönderilen ve alınan e-faturalar uygulama bünyesinde kullanıcı hesabı ile ulaşılan posta kutusuna düşeceğinden elektronik olarak arşivlenmesi imkanı bulunmaktadır. E-Fatura kağıt çıktısının alınması gibi bir uygulama söz konusu değildir.
Soru 19) Elektrik kesildiğinde, kağıt ortamında normal fatura düzenlenmesi mümkün mü?
Bu durumda elektrik bağlantısı gerçekleştiğinde e-fatura düzenlemeniz gerekmektedir.
Soru 20) Geçmiş tarihli e-fatura düzenlemesi mümkün mü?
VUK’a göre fatura mal teslimi veya hizmet ifasından sonraki 7 gün içerisinde düzenlenmek zorundadır.
Soru 21) e-fatura düzenlendiği zaman aynı zamanda sevk irsaliyesi düzenlemek gerekir mi?
 
e-Fatura kullanılması mal sevkiyatı ile ilgili sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldıran bir uygulama değildir. Bu açıdan sevk irsaliyesi düzenlenmesi öngörülen işlemler için irsaliye tanzim edilecektir.
 
Mevcut tebliğlere göre sadece faturaların elektronik olarak düzenlenmesi mümkün olup diğer belgeler şu an itibariyle eskiden olduğu gibi kağıt ortamında düzenlenmeye devam edilecektir.
 
Soru 22) Düzenleyici ve alıcı e-fatura sistemine kayıtlı olduğu halde kağıt ortamında fatura düzenlenirse kim sorumlu olacaktır?
 
e-fatura düzenlemek zorunda olup da kağıt ortamında fatura düzenleyen sorumlu olacaktır.
 
Soru 23) Nihai tüketiciye yapılan satışlarda e-fatura düzenlenecek midir?
 
Nihai tüketiciye yapılan satışlarda, tüketici e-fatura sistemine tabi olmadığı için e-fatura düzenlenmeyecektir.
 
Soru 24) İhracat faturası e-fatura şeklinde mi düzenlenir?
 
Hali hazırdaki uygulamada ihracat faturaları kağıt ortamında düzenlenecektir.
 
Soru 25) e-faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır?
 
e-Faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu mali mühür ile sağlandığından, elektronik belge biçimini muhafaza etmesi gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki mali mührü/e-imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde muhafaza edecekler ve istenildiğinde ibraz edeceklerdir.
 
Soru 26) Faturaların üçüncü bir kurumda saklanılması mükellefin ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldırır mı?
 
Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alınması mükelleflerin elektronik faturalarının muhafaza ve ibraz zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
 
Soru 27) e-Faturaya başvurmamak veya düzenlememenin cezai yaptırımı nedir?
 
. e-Faturaya başvurulmaması halinde genel usulsüzlük cezaları yanında kağıt ortamında düzenlenen faturalar e-Fatura şeklinde düzenlenmediği için Vergi Usul Kanununun 353. Maddesi uyarınca fatura tutarının % 10 oranında özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılacaktır. Bu şekilde yıl içinde kesilecek özel usulsüzlük cezaları toplamı 94.000,- TL.yi geçemez.
 
Soru 28) e-Fatura bilgi işlem sisteminin entegrasyonu yöntemi ile başvurulması için ne yapılmalıdır? 
 
Bu yöntem çok sayıda fatura düzenleyen ve kendilerine ait bilgi işlem sistemini 7/24 çalıştıran mükelleflerin uygulamayı Başkanlık sistemine entegre olarak kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir. Entegrasyon yapmak isteyen mükelleflerin bir önceki soru-cevapta istenen belgelere ilave olarak aşağıda yazılı belgeleri de imzalı ve paraflı olarak Başkanlığa göndermeleri gerekmektedir:
 
. Bilgi İşlem Sistem (BİS) Raporu,
 
. Entegrasyon Başvuru dilekçesi.
 
Başkanlığa gönderilen BİS Raporu değerlendirilerek uygun görülmesi halinde mükelleflere yazı ile entegrasyon çalışmalarına başlama izni verilecektir.
Entegrasyon çalışmalarına başlama izni verilmeyen mükellefler, uygulamayı e-Fatura Portalı üzerinden kullanmaya devam edecekler veya Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerle anlaşma yapabileceklerdir.
 
Soru 29) Daha önce GİB portalı yöntemi ile e-Fatura Uygulamasını kullanan bir kullanıcı  özel entegratörle anlaşırsa  Portal hesabını kapatmak zorunda mıdır?
 
e-Fatura Uygulamasını GİB portal yöntemi ile kullanan mükellefler özel entegrasyon izni almış bir mükellefle anlaşarak, özel entegratörün bilgi işlem sistemi üzerinden e-fatura gönderip almaya devam edebilirler. Bu durumdaki mükelleflerin GİB portal hesapları Başkanlık tarafından kapatılır.
 
Özel entegratör kullanıcı hesapları kapatılan mükelleflerin GİB portal hesapları, kapanış bilgisinin Başkanlığa iletilmesi üzerine yeniden açılır.
 
Soru 30) e-Fatura başvurusunu nereye yapabilirim?
 
Kağıt ortamındaki e-Fatura başvurusu “Gelir İdaresi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı ANKARA” adresine yapılmalıdır. Başvuru süreçlerinin elektronik ortama taşınması durumunda e-fatura başvuruları www.efatura.gov.tr adresinden de yapılabilir.
 
Soru 31) Mali mühür nasıl edinilir?
 
TÜBİTAK bünyesinde Kamu Sertifikasyon Merkezi (Kamu SM), mali mühür Elektronik Sertifika Hizmet sağlayıcısının (MM ESHS) işletilmesi, yedeklerinin alınması, garanti ve bakımı ile ilgili faaliyetleri yürütmeye yetkili tek kuruluştur. MM ESHS sistemi tarafından üretilen sertifikalar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılan düzenlemelerde kullanılmak üzere tüzel kişi, diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait verilerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması ile elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve saklanması sırasında güvenliğin ve gizliliğin sağlanması amacı ile tasarlanmıştır. Beş yıl geçerliliği bulunan bu sertifikalar bir adet akıllı kart içinde yer almaktadır. Bu kartlar mini USB kart okuyucu ile sahibine teslim edilmektedir. Bu kartların garanti süresi 5 yıldır.
 
e-Fatura ya da e-Defter kullanmak isteyenler öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuruda bulunurlar. Başvurusu olumlu bulunanlar TÜBİTAK bünyesinde elektronik sertifika hizmeti sağlamak üzere oluşturulan Kamu Sertifika merkezine mali mühür için başvurabilir ve onay alanlar mali mühür alabilirler.
 
Soru 32) Farklı bölgelerde şubeleri bulunan şirket fatura düzenlediğinde her bir şube için ayrı ayrı mali mühür alınması gerekir mi?
 
397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Fatura uygulamasının başlangıç aşamasında uygulamadan yararlanan her bir kuruma ait olmak üzere vergi kimlik numarası esas alınarak tek bir mali mühür verilmesi öngörülmüştür. Bu bağlamda her bir kurum faturalarını tek bir mali mühür ile mühürlemek durumundadır. Diğer taraftan, gerek e-Fatura Uygulamasında, gerekse mali mührün sertifika bilgileri içerisinde aynı vergi kimlik numarası altında birden fazla şube ve birim fazında aynı kurum için birden fazla mühür verilebilmesine ilişkin alt yapı hazırlanmış bulunmaktadır. 
 
 
Soru 33) Grup şirketlerinde mali mührün çoğaltılarak kullanılması mümkün müdür? Birden fazla mali mühür içeren özel cihazlar olabilir mi?
 
Grup şirketlerinde çoğu zaman muhasebe işleri tek bir muhasebe birimi tarafından yürütülmektedir. Bu sebeple bu tür şirketler HSM (Hardware Security Module-Donanımsal Güvenlik Modulü, içerisine mali mühür sertifikası yüklenebilen ve birim zamanda akıllı karttan çok daha fazla sayıda işlem yapma kapasitesine sahip araçtır) donanımını kullanabilirler. Bütün grup şirketleri için kullanılacak mali mühür sertifikaları bu donanıma yüklenebilir ve uygulama sunucularından buna erişim sağlanarak kullanılabilir.
 
Soru 34) Şirketin unvanı değiştiğinde, önceki mali mührü kullanabilir miyim?
 
Tüzel kişilerin ve diğer kurumların herhangi bir nedenle unvanlarının değişmesi halinde eski unvanı barındıran sertifikaları geçerliliğini kaybedeceğinden, unvan değişikliğini izleyen 15 gün içerisinde yeni unvanına uygun sertifika başvurusu yapmaları gerekmektedir.
 
Soru 35) Mali mühür sertifikasının çoğaltılarak kullanılması mümkün müdür?
 
Her bir kurumun tek bir mali mühür sertifikasının olması öngörülmüştür.
 
Soru 36) e-Fatura gibi zarflarda mühürleniyor/imzalanıyor mu?
 
Sadece e-Fatura mühürlenir/imzalanır. e-Faturaları taşıyan zarfların mühürlenmesi/imzalanması söz konusu değildir.
 
Soru 37) Elektronik imza (e-imza) nedir?
 
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik imza bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.
 
Sayısal imza, imzalanan metine göre farklılık gösterir ve içeriğin matematiksel fonksiyonlarından geçirilerek eşsiz olduğu düşünülen bir değer bulunması suretiyle elde edilir. Yani kişilerin, elle atılır imzada olduğu şekilde tek bir imzası yoktur. Bunun yerine imzalamada kullanılan anahtarları vardır. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda geçen “Elektronik İmza” kavramı sayısal imzayı işaret etmektedir. Bu kanunla kağıt ortamında yürütülen işlemlerin elektronik ortamda güvenli hukuki sonuç doğuracak biçimde yürütülebilmesi için büyük bir imkan sağlanmıştır. Böylece zamandan, paradan ve iş gücünden tasarruf etmek üzere, kişisel veya kurumsal işler elektronik ortama taşınarak e-imza kullanılarak yapılabilmektedir.
 
Soru 38) e-İmza nasıl alınır ve e-İmza alt yapısı nasıl çalışır?
 
e-İmzanın alınması ve çalışma alt yapısı kısaca aşağıda açıklanmıştır:
. Kullanıcı elektronik sertifika için elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına başvurur.
.Sertifika hizmet sağlayıcısı kullanıcının kimliğini geçerli ve güvenilir belgelerle tasdik eder.
.Sertifika hizmet sağlayıcısı sertifikanın kaydını bir dizinde toplar.
.Kullanıcı kendi gizli anahtarıyla mesaj sahibinin kimlik doğrulaması, mesajın bütünlüğünü ve inkar edilemezliğini sağlayarak mesajı imzalar. Ve karşı tarafa gönderir.
.Karşı taraf mesajı alır. Elektronik imzasını kullanıcının açık anahtarıyla onaylar ve kullanıcının sertifikasının geçerliliğini ve durumunu kontrol etmek için veri kütüğünde sorgulama yapar.
. Veri kütüğü sertifikanın geçerli/iptal durum bilgilerini karşı tarafa iletir.
 
www.muhasebeanaliz.com
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile